Услуге које пружамо

Књиговодство за предузетнике

Књиговодствена агенција Бизнис води пословне књиге за предузетнике према важећим прописима који регулишу ту материју у Републици Србији.

Сви послови, сва књижења, као и израда свих прописаних обрачуна и образаца раде се на рачунару уз примену савремених књиговодствених софтвера.

Књиговодствена агенција Бизнис са сваким клијентом закључује уговор о вођењу пословних књига уз прецизирање уговорних обавеза. Уговором је предвиђена и могућност измене свих елемената уговора уз сагласност обе уговорне стране. Предвиђена је и могућност обема уговорним странама да на коректан и послован начин прекину уговорни однос.

Агенција “БИЗНИС” регистрована је за пружање књиговодствених и рачуноводствених услуга, а за потребе својих садашњих и будућих клијената пружа и следеће услуге:

  • ВОЂЕЊЕ СВИХ ЗАКОНОМ ПРОПИСАНИХ КЊИГА:

Књига прихода и расхода
Књига улазних фактура
Књига излазних фактура
Кепу књига за трговце, угоститеље као и за паушалце

  • ПРИЈАВА РАДНИКА:

Пријава на ПИО и здравствено осигурање
Обрачун зарада
Обрачун боловања
Предаја образаца за надокнаду боловања
Овера здравствених књижица
Овера ОД и ОПЈ образаца у пореској управи
Провера и упис стажа у ПИО осигурању
Израда и предаја образаца

  • ОБРАЧУН ПДВ-а:

Обрачун, попуњавање и предаја ПДВ пријава
Попуњавање налога за пренос обрачунатог ПДВ-а и давање клијенту
Провера листинга да ли је ПДВ плаћен

  • ПРУЖАЊЕ САВЕТЕТОДАВНИХ УСЛУГА:

За наше садашње а и будуће клијенте пружамо све врсте услуга које се тичу пословања њихове радње
Пореских савета

  • ОТВАРАЊЕ РАДЊЕ:

Вршимо комплетно отварање свих врста радњи у АПР-у
Вршимо све промене у орагнизацији и пословању (отварање издвојених пословних јединица, промена седишта радње као и свих других података)
Затварање радњи и упис стажа за власника као и раднике

  • ПРАЋЕЊЕ ПРОПИСА:

Пратимо све прописе и исте примењујемоу законском року
Упознајемо све наше клијенте са најновијим прописима

  • ИЗРАДА ЗАВРШНИХ РАЧУНА:

Израда завршних рачуна и давање података на увид клијентима пре предаје
Предаја истих у пореској управи

  • ПОПУЊАВАЊЕ И ПРЕДАЈА ПОЈЕДИНАЧНЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ
  • ОБАВЉАМО СВЕ ПОСЛОВЕ КОЈЕ СЕ ТИЧУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:

Провера пореза и доприноса за власнике радњи
Провера свих обавеза за запослене
Вађење листинга
Подношење захтева за добијање свих врста уверења као и њихово преузимање
Провера пореза на имовину
Провера таксе за истицање фирми
Писање и предаја жалби на сва решења

  • ДОБИЛИ СМО ЛИЦЕНЦУ ОД ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ПРЕДАВАЊЕ ПРИЈАВА