Контакт

Самостална књиговодствена агенција “Бизнис”

ул. Видиковачки венац 90д

Раковица, Београд

  •  Телефони:  +381 11 2321-399, +381 11 2349-116, +381 11 2382-249
  • Факс:  +381 11 2349-117
  •  Мобилни телефон (Зоран Филиповић): 064/11-28-092
  •  e-mail: biznisagencija@gmail.com, biznissa@eunet.rs
Радно време:
  • Понедељак – Петак од 08:00 до 20:00h
  • Субота од 09:00 до 14:00h
За сва питања, коментаре, слободно се обратите на горе наведене телефоне,или на e-mail biznisagencija@gmail.com, biznissa@eunet.rs
Knjigovodstvena agencija Biznis
Knjigovodstvena agencija Biznis